ترجمان زبان دری به آلمانی

Dolmetscher International

دفتر خدمات ترجمه به زبان دری

 

:خدمت رسانی ما به شما

میانجیگری بین المللی، همراهی، مشاوره و حمایت از شرکت ها، گردشگران و مهاجران از منطقه اورآسیا (تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه و روسیه) در زبان رسمی کشور مربوطه

 

بعنوان ترجمان همراه با کمال میل شما را هنگام معاینات و مشاوره های طبی نزد داکتر، بازدید از نمایشگاهها و ملاقاتهای تجاری و اداری همراهی کرده و برای روشن شدن و حل همه شرایط دشوار و مشکلات
.ارتباطی به شما کمک میکنیم
همه روزه در اسرع وقت حتی در روزهای
 .غیراداری و آخر هفته نیزآماده خدمت رسانی به شما هستیم
:خدمات دیگرما
تورهای فردی داخل و خارج شهر
بازدید از کارخانجات و تأسیسات صنعتی همراهی و مشاوره با شما در
    مراکز تجارتی و نزد داکتر وشفاخانه ها
همراهی در هنگام بازدید از نمایشگاهها
همراهی با شما در فعالیتهای اوقات فراغت از قبیل خرید، گشت وگذار، دیدار از موزه ها و مکانهای تاریخی و غیره
استقبال و پذیرش از همکاران و شرکای تجاری در میدان هوایی
پر کردن فرمهای درخواست و تقاضا برای ادارات و مقامات ذیربط
همراهی برای ملاقات و مشاوره نزد وکیل
:همراهی با شما نزد ادارات و ارگانهای دولتی از قبیل
اداره مهاجرت و پناهندگی
ادارات خدمات اجتماعی
(و غیره Jobcenter و Sozialamt بعنوان مثال )
اداره شهروندان، دفاتر ثبت احوال ویا دفاتر ازدواج
اداره کودکان و جوانان
داکترها و شفاخانه ها
همراهی برای مشاوره نزد بنگاههای خرید  زمین، مسکن و یا مغازه
همراهی برای مشاوره نزد وکیل