ترجمان زبان دری به آلمانی

Dolmetscher International

دفتر خدمات ترجمه به زبان دری

 

:آدرس ما

Dolmetscher International

Herr Aref Rust

Börchemstr. 18

40597 Düsseldorf

Germany

 

Tel: 0211 99 54 58 24

Fax: 0211 99 54 58 24

 

Herr Aref Rust

Mobil: 0157 81 72 65 45

arefrust@yahoo.de

 

www.dolmetscher-international.com