د پښتو نه آلماني ته د ژباړی دفتر

دري

پښتو

 

فارسي

 

 

روسي

 

 

تاجک

ترکي

 

 

اذربایجانی