د پښتو نه آلماني ته د ژباړی دفتر

 

Dolmetscher International GbR

Herr Aref Rust

Börchemstr. 18

40597 Düsseldorf

Germany

 

Tel: 0211 99 54 58 24

Fax: 0211 56 60 42 01

 

Herr Aref Rust

Mobil: 0157 81 72 65 45

info@dolmetscher-international.de

 

www.dolmetscher-international.com