د پښتو نه آلماني ته د ژباړی دفتر

 

پښتو

 

دري

 

فارسي

تاجک

روسي

ترکي

اذربایجانی